Phaùt boà ñeà taâm
Nhaát höôùng chuyeân nieäm

adida.edu.vn

TUỲ HỶ SẼ ĐẠT ĐƯỢC CÔNG ĐỨC CHÂN THẬT

TÙY HỶ CÔNG ĐỨC!

TÙY HỶ CÔNG ĐỨC!

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

KỆ TỤNG TÙY HỶ CÔNG ĐỨC

KỆ TỤNG TÙY HỶ CÔNG ĐỨC

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TÙY HỶ CÔNG ĐỨC LÀ TU NHƯ VẬY

TÙY HỶ CÔNG ĐỨC LÀ TU NHƯ VẬY

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TÙY HỶ SẼ ĐẠT ĐƯỢC CÔNG ĐỨC CHÂN THẬT

TÙY HỶ SẼ ĐẠT ĐƯỢC CÔNG ĐỨC CHÂN THẬT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không