Phaùt boà ñeà taâm
Nhaát höôùng chuyeân nieäm

adida.edu.vn

TRUNG PHẨM TRUNG SANH

THƯỜNG TỊCH QUANG ĐỘ

THƯỜNG TỊCH QUANG ĐỘ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

THƯỜNG TỊCH QUANG

THƯỜNG TỊCH QUANG

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

THƯỜNG TỊCH QUANG CHÍNH LÀ ĐẠI BÁT NIẾT BÀN

THƯỜNG TỊCH QUANG CHÍNH LÀ ĐẠI BÁT NIẾT BÀN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

QUẢ VỊ DIỆU GIÁC LÀ TRỞ VỀ NƠI THƯỜNG TỊCH QUANG

QUẢ VỊ DIỆU GIÁC LÀ TRỞ VỀ NƠI THƯỜNG TỊCH QUANG

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

THƯỜNG TỊCH QUANG LÀ ĐẠI TỰ TẠI VIÊN MÃN RỐT RÁO

THƯỜNG TỊCH QUANG LÀ ĐẠI TỰ TẠI VIÊN MÃN RỐT RÁO

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

THƯỜNG TỊCH QUANG LÀ DIỆU GIÁC CHỨNG ĐƯỢC

THƯỜNG TỊCH QUANG LÀ DIỆU GIÁC CHỨNG ĐƯỢC

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không