Phaùt boà ñeà taâm
Nhaát höôùng chuyeân nieäm

adida.edu.vn

TRONG ÁC NGHIỆP QUAN TRỌNG NHẤT LÀ NGHIỆP SÁT SANH

AN SĨ TOÀN THƯ * KHUYÊN NGƯỜI BỎ SỰ GIẾT HẠI

AN SĨ TOÀN THƯ * KHUYÊN NGƯỜI BỎ SỰ GIẾT HẠI

Tác giả: Chu An Sĩ

Số bài: 142
TRÍCH LỤC KHAI THỊ VỀ GIỚI SÁT VÀ GIỚI DÂM

TRÍCH LỤC KHAI THỊ VỀ GIỚI SÁT VÀ GIỚI DÂM

Giảng giải: Đại Sư Ấn Quang

Số bài: 6
TỪ TRƯỜNG NÀY LÀ GÌ? LÀ MỘT VÙNG SÁT KHÍ

TỪ TRƯỜNG NÀY LÀ GÌ? LÀ MỘT VÙNG SÁT KHÍ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TRONG ÁC NGHIỆP QUAN TRỌNG NHẤT LÀ NGHIỆP SÁT SANH

TRONG ÁC NGHIỆP QUAN TRỌNG NHẤT LÀ NGHIỆP SÁT SANH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

NHỮNG NGÀY TRỌNG ĐẠI KHÔNG NÊN SÁT SANH

NHỮNG NGÀY TRỌNG ĐẠI KHÔNG NÊN SÁT SANH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TỪ TÂM BẤT SÁT, TU THẬP THIỆN NGHIỆP

TỪ TÂM BẤT SÁT, TU THẬP THIỆN NGHIỆP

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không