Phaùt boà ñeà taâm
Nhaát höôùng chuyeân nieäm

adida.edu.vn

NGÀY XƯA NƠI CHÙA, TỰ VIỆN ĐỀU CÓ NGƯỜI GIẢNG KINH DẠY HỌC

❀ XÂY CHÙA DỄ, NHƯNG XÂY CHÙA ĐỂ LÀM GÌ?

❀ XÂY CHÙA DỄ, NHƯNG XÂY CHÙA ĐỂ LÀM GÌ?

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❀ NGƯỜI XUẤT GIA PHẢI NÊN  LÀM NHỮNG VIỆC GÌ?

❀ NGƯỜI XUẤT GIA PHẢI NÊN LÀM NHỮNG VIỆC GÌ?

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❀ BỐN LOẠI XUẤT GIA

❀ BỐN LOẠI XUẤT GIA

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❀ NĂM NĂM XUẤT GIA ĐẦU TIÊN LÀ LÀM CHUYỆN NÀY

❀ NĂM NĂM XUẤT GIA ĐẦU TIÊN LÀ LÀM CHUYỆN NÀY

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không