Phaùt boà ñeà taâm
Nhaát höôùng chuyeân nieäm

adida.edu.vn

NGÀY XƯA NƠI CHÙA, TỰ VIỆN ĐỀU CÓ NGƯỜI GIẢNG KINH DẠY HỌC

TRÊN PHƯƠNG DIỆN TU HỌC, TẠI GIA VÀ XUẤT GIA BÌNH ĐẲNG

TRÊN PHƯƠNG DIỆN TU HỌC, TẠI GIA VÀ XUẤT GIA BÌNH ĐẲNG

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

XÂY CHÙA DỄ, NHƯNG XÂY CHÙA ĐỂ LÀM GÌ?

XÂY CHÙA DỄ, NHƯNG XÂY CHÙA ĐỂ LÀM GÌ?

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

NGƯỜI XUẤT GIA PHẢI NÊN LÀM NHỮNG VIỆC GÌ?

NGƯỜI XUẤT GIA PHẢI NÊN LÀM NHỮNG VIỆC GÌ?

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

BỐN LOẠI XUẤT GIA

BỐN LOẠI XUẤT GIA

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

NĂM NĂM XUẤT GIA ĐẦU TIÊN LÀ LÀM CHUYỆN NÀY

NĂM NĂM XUẤT GIA ĐẦU TIÊN LÀ LÀM CHUYỆN NÀY

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không