Phaùt boà ñeà taâm
Nhaát höôùng chuyeân nieäm

adida.edu.vn

NGÀY XƯA NƠI CHÙA, TỰ VIỆN ĐỀU CÓ NGƯỜI GIẢNG KINH DẠY HỌC

* XÂY CHÙA DỄ, NHƯNG XÂY CHÙA ĐỂ LÀM GÌ?

* XÂY CHÙA DỄ, NHƯNG XÂY CHÙA ĐỂ LÀM GÌ?

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

* NGƯỜI XUẤT GIA PHẢI NÊN  LÀM NHỮNG VIỆC GÌ?

* NGƯỜI XUẤT GIA PHẢI NÊN LÀM NHỮNG VIỆC GÌ?

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

* BỐN LOẠI XUẤT GIA

* BỐN LOẠI XUẤT GIA

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

* NĂM NĂM XUẤT GIA ĐẦU TIÊN LÀ LÀM CHUYỆN NÀY

* NĂM NĂM XUẤT GIA ĐẦU TIÊN LÀ LÀM CHUYỆN NÀY

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không