Phaùt boà ñeà taâm
Nhaát höôùng chuyeân nieäm

adida.edu.vn

NGÀY XƯA NƠI CHÙA, TỰ VIỆN ĐỀU CÓ NGƯỜI GIẢNG KINH DẠY HỌC

VŨ TRỤ NÀY LÀ TA

VŨ TRỤ NÀY LÀ TA

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

HẬN TỔN THƯƠNG TÂM

HẬN TỔN THƯƠNG TÂM

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

NGUỒN GỐC CỦA TRÍ HUỆ VÀ TRI THỨC KHÔNG GIỐNG NHAU

NGUỒN GỐC CỦA TRÍ HUỆ VÀ TRI THỨC KHÔNG GIỐNG NHAU

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

HẾT THẢY PHÁP ĐỀU CHẲNG RỜI KHỎI NHÂN DUYÊN

HẾT THẢY PHÁP ĐỀU CHẲNG RỜI KHỎI NHÂN DUYÊN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

CÁC TẦNG BẬC CỦA GIẢI THOÁT

CÁC TẦNG BẬC CỦA GIẢI THOÁT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không