Phaùt boà ñeà taâm
Nhaát höôùng chuyeân nieäm

adida.edu.vn

NGÀY XƯA NƠI CHÙA, TỰ VIỆN ĐỀU CÓ NGƯỜI GIẢNG KINH DẠY HỌC