Phaùt boà ñeà taâm
Nhaát höôùng chuyeân nieäm

adida.edu.vn

THIỆN LỚN LÀ NHÂN VÀO, CÀNG GẤP ĐÔI LÊN, CỨ MÃI NHƯ THẾ VẬN MỆNH SẼ ĐỔI

LIỄU PHÀM TỨ HUẤN

LIỄU PHÀM TỨ HUẤN

Tác giả: Cư Sĩ Viên Liễu Phàm

Số bài: 5
THỌ KHANG BẢO GIÁM

THỌ KHANG BẢO GIÁM

Giảng giải: Đại Sư Ấn Quang

Số bài: 29
CHÍNH TÔI VÀO CỬA LÀ TỪ LIỄU PHÀM TỨ HUẤN

CHÍNH TÔI VÀO CỬA LÀ TỪ LIỄU PHÀM TỨ HUẤN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

ĐÃ THAY ĐỔI ĐƯỢC VẬN MẠNG CỦA CHÍNH MÌNH

ĐÃ THAY ĐỔI ĐƯỢC VẬN MẠNG CỦA CHÍNH MÌNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không