Phaùt boà ñeà taâm
Nhaát höôùng chuyeân nieäm

adida.edu.vn

THIỀN ĐỊNH KHÔNG PHẢI Ở TRONG THIỀN ĐƯỜNG NGỒI QUAY MẶT VÀO VÁCH

THIỀN ĐỊNH THẾ GIAN LÀ TỨ THIỀN BÁT ĐỊNH

THIỀN ĐỊNH THẾ GIAN LÀ TỨ THIỀN BÁT ĐỊNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

THẬT SỰ THIỀN ĐỊNH LÀ CHẾ TÂM VÀO MỘT CHỖ

THẬT SỰ THIỀN ĐỊNH LÀ CHẾ TÂM VÀO MỘT CHỖ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TỪ TRONG THIỀN ĐỊNH BUÔNG BỎ PHÂN BIỆT CHẤP TRƯỚC

TỪ TRONG THIỀN ĐỊNH BUÔNG BỎ PHÂN BIỆT CHẤP TRƯỚC

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

VÌ THIỀN ĐỊNH CÓ THỂ ĐỘT PHÁ TẦNG KHÔNG GIAN

VÌ THIỀN ĐỊNH CÓ THỂ ĐỘT PHÁ TẦNG KHÔNG GIAN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

CẢNH GIỚI CỦA THIỀN ĐỊNH ĐÁNG TIN CẬY

CẢNH GIỚI CỦA THIỀN ĐỊNH ĐÁNG TIN CẬY

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

CÔNG ĐỨC LÀ GIỚI ĐỊNH HUỆ

CÔNG ĐỨC LÀ GIỚI ĐỊNH HUỆ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không