Phaùt boà ñeà taâm
Nhaát höôùng chuyeân nieäm

adida.edu.vn

THIỀN ĐỊNH KHÔNG PHẢI Ở TRONG THIỀN ĐƯỜNG NGỒI QUAY MẶT VÀO VÁCH

CHÚNG TA CHƯA KHAI NGỘ, ĐỌC KINH LÀ TU ĐỊNH

CHÚNG TA CHƯA KHAI NGỘ, ĐỌC KINH LÀ TU ĐỊNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TÁM VẠN BỐN NGÀN PHÁP MÔN ĐỀU TU THIỀN ĐỊNH

TÁM VẠN BỐN NGÀN PHÁP MÔN ĐỀU TU THIỀN ĐỊNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TU ĐỊNH MUỐN ĐƯỢC CÔNG ĐỨC PHẢI KHAI TRÍ HUỆ

TU ĐỊNH MUỐN ĐƯỢC CÔNG ĐỨC PHẢI KHAI TRÍ HUỆ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

NHẤT ĐỊNH PHẢI TU ĐỊNH!

NHẤT ĐỊNH PHẢI TU ĐỊNH!

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không