Phaùt boà ñeà taâm
Nhaát höôùng chuyeân nieäm

adida.edu.vn

THẾ NÀO LÀ ÁC, THẾ NÀO LÀ THIỆN, PHẢI HIỂU RÕ VẤN ĐỀ NÀY

ĐÓ LÀ TRỒNG NHÂN THIỆN ĐƯỢC QUẢ THIỆN

ĐÓ LÀ TRỒNG NHÂN THIỆN ĐƯỢC QUẢ THIỆN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TRONG TÂM CHÍ THÀNH KHÔNG CÓ THỊ PHI, KHÔNG CÓ THIỆN ÁC

TRONG TÂM CHÍ THÀNH KHÔNG CÓ THỊ PHI, KHÔNG CÓ THIỆN ÁC

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TÂM ĐẮC PHẬT THUYẾT KINH THẬP THIỆN NGHIỆP ĐẠO

TÂM ĐẮC PHẬT THUYẾT KINH THẬP THIỆN NGHIỆP ĐẠO

Giảng giải: Pháp Sư Định Hoằng

Số bài: 9
THIỆN NHIỀU ÁC ÍT DỄ DÀNG KHAI HOA

THIỆN NHIỀU ÁC ÍT DỄ DÀNG KHAI HOA

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

ĐOẠN ÁC TU THIỆN HÓA GIẢI TAI NẠN

ĐOẠN ÁC TU THIỆN HÓA GIẢI TAI NẠN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

THIỆN LÀ THẬT, ÁC LÀ GIẢ, CHÚNG TA VỐN LÀ THIỆN

THIỆN LÀ THẬT, ÁC LÀ GIẢ, CHÚNG TA VỐN LÀ THIỆN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TỊNH ĐỘ LÀ THIỆN CĂN ĐẠI THỪA

TỊNH ĐỘ LÀ THIỆN CĂN ĐẠI THỪA

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không