Phaùt boà ñeà taâm
Nhaát höôùng chuyeân nieäm

adida.edu.vn

THẾ GIỚI NÀY LÀ DO TÂM NHIỄM Ô, DO ÁC Ý, ÁC NIỆM BIẾN HIỆN RA

NẾU THỰC SỰ PHÁT KHỞI TÂM BỒ ĐỀ

NẾU THỰC SỰ PHÁT KHỞI TÂM BỒ ĐỀ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

KHÔNG ĐƯỢC CÓ Ý NIỆM TỔN HẠI CHÚNG SINH

KHÔNG ĐƯỢC CÓ Ý NIỆM TỔN HẠI CHÚNG SINH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

KHỞI TÂM ĐỘNG NIỆM TẠO TỘI NGHIỆP

KHỞI TÂM ĐỘNG NIỆM TẠO TỘI NGHIỆP

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

ÁC TÂM THIỆN Ý KHÔNG Ở NGƯỜI MÀ Ở MÌNH

ÁC TÂM THIỆN Ý KHÔNG Ở NGƯỜI MÀ Ở MÌNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không