Phaùt boà ñeà taâm
Nhaát höôùng chuyeân nieäm

adida.edu.vn

THẾ GIỚI CỰC LẠC DỰA VÀO DẠY HỌC MÀ THÀNH TỰU

SỰ NGHIỆP CỦA BẬC THÁNH HIỀN LÀ GÌ? DẠY HỌC

SỰ NGHIỆP CỦA BẬC THÁNH HIỀN LÀ GÌ? DẠY HỌC

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

ĐÚNG LÀ PHẬT A DI ĐÀ TỪ BI, TỪ BI ĐẾN TỘT CÙNG

ĐÚNG LÀ PHẬT A DI ĐÀ TỪ BI, TỪ BI ĐẾN TỘT CÙNG

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không