Phaùt boà ñeà taâm
Nhaát höôùng chuyeân nieäm

adida.edu.vn

THẾ GIỚI CỰC LẠC DỰA VÀO DẠY HỌC MÀ THÀNH TỰU

* SỰ NGHIỆP CỦA BẬC THÁNH HIỀN LÀ GÌ? DẠY HỌC

* SỰ NGHIỆP CỦA BẬC THÁNH HIỀN LÀ GÌ? DẠY HỌC

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không