Phaùt boà ñeà taâm
Nhaát höôùng chuyeân nieäm

adida.edu.vn

THẬP THIỆN NGHIỆP ĐẠO LÀ ĐẠI GIỚI CĂN BẢN CỦA PHẬT GIÁO

CHIA SẺ TÂM ĐẮC HỌC TẬP ĐỆ TỬ QUY

CHIA SẺ TÂM ĐẮC HỌC TẬP ĐỆ TỬ QUY

Giảng giải: Pháp Sư Định Hoằng

Số bài: 12
ĐỆ TỬ QUY VÀ TU HỌC PHẬT PHÁP

ĐỆ TỬ QUY VÀ TU HỌC PHẬT PHÁP

Giảng giải: Pháp Sư Thành Đức

Số bài: 19
LỄ KÍNH CHƯ PHẬT TÔN KÍNH ĐỐI VỚI CHÚNG SANH KHÔNG ĐỒNG KHÔNG GIAN DUY THỨ

LỄ KÍNH CHƯ PHẬT TÔN KÍNH ĐỐI VỚI CHÚNG SANH KHÔNG ĐỒNG KHÔNG GIAN DUY THỨ

Giảng giải: Cô Giáo Vương Thục Phương

Số bài: 5
ĐỌC SÁCH NGÀN LẦN

ĐỌC SÁCH NGÀN LẦN

Giảng giải: Thầy Giáo Trần Đại Huệ

Số bài: 13
CĂN BẢN CỦA PHẬT PHÁP LÀ KINH THẬP THIỆN NGHIỆP ĐẠO

CĂN BẢN CỦA PHẬT PHÁP LÀ KINH THẬP THIỆN NGHIỆP ĐẠO

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

PHẬT HỌC VẤN ĐÁP

PHẬT HỌC VẤN ĐÁP

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

Số bài: 22
QUẦN THƯ TRỊ YẾU BA TRĂM SÁU MƯƠI

QUẦN THƯ TRỊ YẾU BA TRĂM SÁU MƯƠI

Giảng giải: Pháp Sư Thành Đức

Số bài: 68
TỨ HOẰNG THỆ NGUYỆN

TỨ HOẰNG THỆ NGUYỆN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

LỢI ÍCH CỦA SỰ NIỆM PHẬT

LỢI ÍCH CỦA SỰ NIỆM PHẬT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

ĐEM MƯỜI ÁC, CHUYỂN ĐỔI THÀNH MƯỜI THIỆN

ĐEM MƯỜI ÁC, CHUYỂN ĐỔI THÀNH MƯỜI THIỆN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

NHÌN THẤU, BUÔNG BỎ, BỐ THÍ

NHÌN THẤU, BUÔNG BỎ, BỐ THÍ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không