Phaùt boà ñeà taâm
Nhaát höôùng chuyeân nieäm

adida.edu.vn

TẠO THẬP ÁC THÌ ÁC BÁO SẼ ĐẾN, TAI HỌA GIÁNG XUỐNG

NGƯỜI ĐOAN CHÁNH TÂM NIỆM, NÊN THIÊN TAI KHÔNG CÒN

NGƯỜI ĐOAN CHÁNH TÂM NIỆM, NÊN THIÊN TAI KHÔNG CÒN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

NGHIỆP BẤT THIỆN, NHƯ ĐẠI THIÊN TAI GIÁNG XUỐNG

NGHIỆP BẤT THIỆN, NHƯ ĐẠI THIÊN TAI GIÁNG XUỐNG

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

NGŨ GIỚI THẬP THIỆN TIÊU TAI NẠN

NGŨ GIỚI THẬP THIỆN TIÊU TAI NẠN

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa