Phaùt boà ñeà taâm
Nhaát höôùng chuyeân nieäm

adida.edu.vn

TÁNH ĐỨC TRONG TỰ TÁNH LÀ VÔ LƯỢNG PHƯỚC BÁO

MẸ HIỀN CON HIẾU

MẸ HIỀN CON HIẾU

Giảng giải: Pháp Sư Định Hoằng và Thân Mẫu Triệu Lương Ngọc

Số bài: 7
ĐEM Ý NGHĨ THAY ĐỔI LẠI, THÌ TAI NẠN KHÔNG CÒN NỮA

ĐEM Ý NGHĨ THAY ĐỔI LẠI, THÌ TAI NẠN KHÔNG CÒN NỮA

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

NGHI THỨC ĐỊA TẠNG CHIÊM SÁT SÁM

NGHI THỨC ĐỊA TẠNG CHIÊM SÁT SÁM

Thị phạm: Pháp Sư Định Hoằng

Số bài: 10
HỌC VI NHÂN SƯ HÀNH VI THẾ PHẠM

HỌC VI NHÂN SƯ HÀNH VI THẾ PHẠM

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

Số bài: 3
HỌC PHẬT VẤN ĐÁP

HỌC PHẬT VẤN ĐÁP

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

Số bài: 12
MINH ĐỨC LÀ THỂ, LÀ TỰ TÁNH

MINH ĐỨC LÀ THỂ, LÀ TỰ TÁNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

NÀO NGỜ TỰ TÁNH, VỐN TỰ THANH TỊNH

NÀO NGỜ TỰ TÁNH, VỐN TỰ THANH TỊNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

NÓ TRỞ VỀ THƯỜNG TỊNH QUANG, TRỞ VỀ TỰ TÁNH

NÓ TRỞ VỀ THƯỜNG TỊNH QUANG, TRỞ VỀ TỰ TÁNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

SỰ BUÔNG BỎ NÀY TRỞ VỀ TỰ TÁNH

SỰ BUÔNG BỎ NÀY TRỞ VỀ TỰ TÁNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TẠI VÌ SAO? TỪ TỰ TÁNH BIẾN HIỆN RA

TẠI VÌ SAO? TỪ TỰ TÁNH BIẾN HIỆN RA

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TÂM CỦA VẠN PHÁP LÀ GÌ? LÀ TỰ TÁNH

TÂM CỦA VẠN PHÁP LÀ GÌ? LÀ TỰ TÁNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không