Phaùt boà ñeà taâm
Nhaát höôùng chuyeân nieäm

adida.edu.vn

THIỀN ĐỊNH KHÔNG PHẢI Ở TRONG THIỀN ĐƯỜNG NGỒI QUAY MẶT VÀO VÁCH