Phaùt boà ñeà taâm
Nhaát höôùng chuyeân nieäm

adida.edu.vn

SÁT SANH, ĂN THỊT CHÍNH LÀ OAN OAN TƯƠNG BÁO KHÔNG BAO GIỜ CHẤM DỨT

ĐÂY LÀ CỐ Ý GIẾT NGƯỜI, NGƯỜI THÂN CỦA MÌNH

ĐÂY LÀ CỐ Ý GIẾT NGƯỜI, NGƯỜI THÂN CỦA MÌNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

OAN OAN TƯƠNG BÁO DÂY DƯA CHẲNG BAO GIỜ DỨT

OAN OAN TƯƠNG BÁO DÂY DƯA CHẲNG BAO GIỜ DỨT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TỘI GIẾT CHA, GIẾT MẸ, GIẾT A LA HÁN

TỘI GIẾT CHA, GIẾT MẸ, GIẾT A LA HÁN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

ÔNG TA VÃNG SANH, LÀ OÁN THÂN TRÁI CHỦ CỦA ÔNG NÓI RA

ÔNG TA VÃNG SANH, LÀ OÁN THÂN TRÁI CHỦ CỦA ÔNG NÓI RA

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không