Phaùt boà ñeà taâm
Nhaát höôùng chuyeân nieäm

adida.edu.vn

SÁT SANH, ĂN THỊT CHÍNH LÀ OAN OAN TƯƠNG BÁO KHÔNG BAO GIỜ CHẤM DỨT

TRÍCH LỤC KHAI THỊ VỀ GIỚI SÁT VÀ GIỚI DÂM

TRÍCH LỤC KHAI THỊ VỀ GIỚI SÁT VÀ GIỚI DÂM

Giảng giải: Đại Sư Ấn Quang

Số bài: 6
ĂN THỊT CHÍNH LÀ OAN OAN TƯƠNG BÁO

ĂN THỊT CHÍNH LÀ OAN OAN TƯƠNG BÁO

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TỪ TRƯỜNG NÀY LÀ GÌ? LÀ MỘT VÙNG SÁT KHÍ

TỪ TRƯỜNG NÀY LÀ GÌ? LÀ MỘT VÙNG SÁT KHÍ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

VẠN ÁC DÂM ĐỨNG ĐẦU, TÀ DÂM GẦN VỚI SÁT HẠI

VẠN ÁC DÂM ĐỨNG ĐẦU, TÀ DÂM GẦN VỚI SÁT HẠI

Giảng giải: Pháp Sư Thành Đức