Phaùt boà ñeà taâm
Nhaát höôùng chuyeân nieäm

adida.edu.vn

PHƯỚC THỨ BA: PHƯỚC BÁO ĐẠI THỪA