Phaùt boà ñeà taâm
Nhaát höôùng chuyeân nieäm

adida.edu.vn

PHƯỚC ĐỨC LÀ CHÚNG TA THỰC HÀNH THEO SỰ GIÁO DỤC CỦA CHƯ PHẬT BỒ TÁT, TỔ SƯ ĐẠI ĐỨC

TAM PHƯỚC VÀ LỤC HÒA LÀ NỀN TẢNG CỦA TĂNG ĐOÀN

TAM PHƯỚC VÀ LỤC HÒA LÀ NỀN TẢNG CỦA TĂNG ĐOÀN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

CHÚNG TA BIẾT TÔN TRỌNG CÚNG DƯỜNG LÀ ĐẠI PHƯỚC

CHÚNG TA BIẾT TÔN TRỌNG CÚNG DƯỜNG LÀ ĐẠI PHƯỚC

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

GIỮ TÂM HẬU ĐẠO NHẤT ĐỊNH CÓ HẬU PHƯỚC

GIỮ TÂM HẬU ĐẠO NHẤT ĐỊNH CÓ HẬU PHƯỚC

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

THẾ GIAN NGƯỜI NÀO CÓ PHƯỚC NHẤT?

THẾ GIAN NGƯỜI NÀO CÓ PHƯỚC NHẤT?

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TÍCH PHƯỚC TU ĐỨC, BẮT ĐẦU TỪ ĐÂU VẬY?

TÍCH PHƯỚC TU ĐỨC, BẮT ĐẦU TỪ ĐÂU VẬY?

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

THIỆT THÒI MỚI LÀ PHƯỚC BÁU CHÂN THẬT

THIỆT THÒI MỚI LÀ PHƯỚC BÁU CHÂN THẬT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

CÓ THẦY VÀ CÓ HOÀN CẢNH HỌC TẬP LÀ ĐẠI PHƯỚC BÁO

CÓ THẦY VÀ CÓ HOÀN CẢNH HỌC TẬP LÀ ĐẠI PHƯỚC BÁO

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không