Phaùt boà ñeà taâm
Nhaát höôùng chuyeân nieäm

adida.edu.vn

PHÓNG SINH ĐỂ TRẢ NỢ SỰ GIẾT HẠI TỪ TRƯỚC

PHÓNG SANH THẾ NÀO?

PHÓNG SANH THẾ NÀO?

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TRÌ GIỚI LÀ BỐ THÍ VÔ UÝ

TRÌ GIỚI LÀ BỐ THÍ VÔ UÝ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

CÔNG ĐỨC PHÓNG SANH

CÔNG ĐỨC PHÓNG SANH

Tác giả: Pháp Sư Viên Nhân

Số bài: 13
MƯỜI CÔNG ĐỨC PHÓNG SANH

MƯỜI CÔNG ĐỨC PHÓNG SANH

Tác giả: Pháp Sư Viên Nhân

PHÓNG SANH VẤN ĐÁP

PHÓNG SANH VẤN ĐÁP

Tác giả: Pháp Sư Viên Nhân