Phaùt boà ñeà taâm
Nhaát höôùng chuyeân nieäm

adida.edu.vn

PHẬT PHÁP HẰNG THUẬN CHÚNG SINH, TÙY HỶ CÔNG ĐỨC

PHẬT PHÁP HẰNG THUẬN CHÚNG SINH, TÙY HỶ CÔNG ĐỨC

PHẬT PHÁP HẰNG THUẬN CHÚNG SINH, TÙY HỶ CÔNG ĐỨC

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

HẠNH NGUYỆN ĐÃ SÂU, CÔNG KHÔNG LUỐNG UỔNG!

HẠNH NGUYỆN ĐÃ SÂU, CÔNG KHÔNG LUỐNG UỔNG!

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

MƯỜI ĐẠI NGUYỆN VƯƠNG DẠY CHÚNG TA VIỆC GÌ?

MƯỜI ĐẠI NGUYỆN VƯƠNG DẠY CHÚNG TA VIỆC GÌ?

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

ĐÂY LÀ HẰNG THUẬN CHÚNG SINH

ĐÂY LÀ HẰNG THUẬN CHÚNG SINH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TÙY HỶ CÔNG ĐỨC LÀ TU NHƯ VẬY

TÙY HỶ CÔNG ĐỨC LÀ TU NHƯ VẬY

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TÙY HỶ SẼ ĐẠT ĐƯỢC CÔNG ĐỨC CHÂN THẬT

TÙY HỶ SẼ ĐẠT ĐƯỢC CÔNG ĐỨC CHÂN THẬT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TÙY HỶ CÔNG ĐỨC!

TÙY HỶ CÔNG ĐỨC!

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không