Phaùt boà ñeà taâm
Nhaát höôùng chuyeân nieäm

adida.edu.vn

PHÁP GIỚI CỦA PHẬT

MƯỜI PHÁP GIỚI - TẬP HAI - PHÁP GIỚI CỦA PHẬT

MƯỜI PHÁP GIỚI - TẬP HAI - PHÁP GIỚI CỦA PHẬT

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa

CHỈ CÓ ĐỨC PHẬT MỚI LÀ CHÍ TÔN TRONG TAM GIỚI

CHỈ CÓ ĐỨC PHẬT MỚI LÀ CHÍ TÔN TRONG TAM GIỚI

Giảng giải: Pháp Sư Định Hoằng

CÔNG ĐỨC PHẬT HIỆU BẤT KHẢ TƯ NGHÌ

CÔNG ĐỨC PHẬT HIỆU BẤT KHẢ TƯ NGHÌ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

CÁC BẬC CỔ ĐỨC DẠY HỌC KHÔNG KHÁC GÌ ĐỨC PHẬT

CÁC BẬC CỔ ĐỨC DẠY HỌC KHÔNG KHÁC GÌ ĐỨC PHẬT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

GIÁO HÓA CỦA ĐỨC PHẬT CHIA LÀM BA GIAI ĐOẠN

GIÁO HÓA CỦA ĐỨC PHẬT CHIA LÀM BA GIAI ĐOẠN

Giảng giải: Pháp Sư Thành Đức

NHỚ NIỆM CÔNG ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ!

NHỚ NIỆM CÔNG ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ!

Giảng giải: Cư Sĩ Hoàng Niệm Tổ

RIÊNG MÌNH ĐỨC PHẬT TỰ CHỨNG TỰ THỂ TAM MUỘI

RIÊNG MÌNH ĐỨC PHẬT TỰ CHỨNG TỰ THỂ TAM MUỘI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không