Phaùt boà ñeà taâm
Nhaát höôùng chuyeân nieäm

adida.edu.vn

NHÂN VÀ DUYÊN KẾT HỢP THÌ QUẢ BÁO HIỆN TIỀN

KHÔNG HIỂU NHÂN QUẢ BÁO ỨNG, CUỘC SỐNG RẤT KHỔ

KHÔNG HIỂU NHÂN QUẢ BÁO ỨNG, CUỘC SỐNG RẤT KHỔ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

QUẢ BÁO NÀY TỪ ĐÂU MÀ CÓ VẬY? TỪ NHÂN BẤT THIỆN

QUẢ BÁO NÀY TỪ ĐÂU MÀ CÓ VẬY? TỪ NHÂN BẤT THIỆN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

QUẢ BÁO CỦA PHÁP BỐ THÍ LÀ KHAI TRÍ HUỆ

QUẢ BÁO CỦA PHÁP BỐ THÍ LÀ KHAI TRÍ HUỆ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

NẾU LÀ TÂM BỒ ĐỀ, QUẢ BÁO Ở THẾ GIỚI CỰC LẠC

NẾU LÀ TÂM BỒ ĐỀ, QUẢ BÁO Ở THẾ GIỚI CỰC LẠC

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

VÌ SAO VẬY? QUẢ BÁO THÔNG BA ĐỜI

VÌ SAO VẬY? QUẢ BÁO THÔNG BA ĐỜI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

CẢNH DUYÊN KHÔNG TỐT XẤU, TỐT XẤU TẠI NƠI TÂM

CẢNH DUYÊN KHÔNG TỐT XẤU, TỐT XẤU TẠI NƠI TÂM

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

KHI NHÂN DUYÊN HÒA HỢP THÌ CẢNH GIỚI SẼ HIỆN TIỀN

KHI NHÂN DUYÊN HÒA HỢP THÌ CẢNH GIỚI SẼ HIỆN TIỀN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không