Phaùt boà ñeà taâm
Nhaát höôùng chuyeân nieäm

adida.edu.vn

NHẠC NIỆM NGÀI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT KHÔNG LỜI