Phaùt boà ñeà taâm
Nhaát höôùng chuyeân nieäm

adida.edu.vn

NGƯỜI TU ĐƯỢC NGŨ GIỚI, THẬP THIỆN MỚI CÓ THỂ ĐƯỢC THÂN NGƯỜI

TRÙNG ĐÍNH TÂY PHƯƠNG CÔNG CỨ - TẬP NĂM MƯƠI NĂM - LƯỢC GIẢI VỀ NĂM GIỚI

TRÙNG ĐÍNH TÂY PHƯƠNG CÔNG CỨ - TẬP NĂM MƯƠI NĂM - LƯỢC GIẢI VỀ NĂM GIỚI

Giám định: Đại Sư Ấn Quang 

Biên thuật: Pháp Sư Đạt Nhân

TÁM ÐỨC TÍNH CĂN BẢN LÀM NGƯỜI

TÁM ÐỨC TÍNH CĂN BẢN LÀM NGƯỜI

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa

QUÝ VỊ NÓI NGŨ GIỚI CÓ ĐỔI ĐƯỢC HAY KHÔNG?

QUÝ VỊ NÓI NGŨ GIỚI CÓ ĐỔI ĐƯỢC HAY KHÔNG?

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

NGŨ GIỚI THẬP THIỆN TIÊU TAI NẠN

NGŨ GIỚI THẬP THIỆN TIÊU TAI NẠN

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa

THẬP THIỆN NGHIỆP ĐẠO LÀ NỀN TẢNG ĐỂ LÀM NGƯỜI

THẬP THIỆN NGHIỆP ĐẠO LÀ NỀN TẢNG ĐỂ LÀM NGƯỜI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

NHÂN, NGHĨA, LỄ, TRÍ, TÍN DẠY VỀ ĐẠO LÀM NGƯỜI

NHÂN, NGHĨA, LỄ, TRÍ, TÍN DẠY VỀ ĐẠO LÀM NGƯỜI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không