Phaùt boà ñeà taâm
Nhaát höôùng chuyeân nieäm

adida.edu.vn

NGƯỜI NÀY CÓ TRÍ TUỆ, CÓ PHƯỚC ĐỨC SẼ THAY ĐỔI ĐƯỢC VẬN MỆNH

KHÔNG CÓ TRÍ TUỆ MỚI LÀ KHỔ NẠN CHÂN THẬT

KHÔNG CÓ TRÍ TUỆ MỚI LÀ KHỔ NẠN CHÂN THẬT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

PHƯỚC BÁO CỦA NỘI TÀI, VỚI NGOẠI TÀI CÒN LỚN HƠN

PHƯỚC BÁO CỦA NỘI TÀI, VỚI NGOẠI TÀI CÒN LỚN HƠN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

QUẢ BÁO CỦA PHÁP BỐ THÍ LÀ KHAI TRÍ HUỆ

QUẢ BÁO CỦA PHÁP BỐ THÍ LÀ KHAI TRÍ HUỆ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

ĐẠO PHƯỚC ĐỨC ĐOẠN TÓC PHIỀN NÃO

ĐẠO PHƯỚC ĐỨC ĐOẠN TÓC PHIỀN NÃO

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa

MINH Ở ĐÂU VẬY? THANH TỊNH LÀ MINH, MINH LÀ TRÍ TUỆ

MINH Ở ĐÂU VẬY? THANH TỊNH LÀ MINH, MINH LÀ TRÍ TUỆ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không