Phaùt boà ñeà taâm
Nhaát höôùng chuyeân nieäm

adida.edu.vn

NĂM ĐỘC THAM SÂN SI MẠN NGHI

NĂM ĐỘC THAM SÂN SI MẠN NGHI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không
 

Đức Phật dạy, con người sẽ sanh bệnh, nhân của bệnh là gì?

Đức Phật nói tam độc, hiện nay tôi nói năm độc, năm độc tham sân si mạn nghi. Trong tâm ta có năm độc, năm độc này là nhân, nhân gặp duyên, quả báo liền hiện tiền, quả báo chính là tật bệnh. Duyên có nội duyên, có ngoại duyên.

Nội duyên thuộc về phương diện tình cảm của mình oán hận não nộ phiền, ta có những thứ này.

Ngoại duyên là tài sắc danh thực thùy, làm sao quý vị không sanh bệnh được?

Đoạn một trong ba loại này sẽ không sanh bệnh. Đương nhiên tầng cao nhất là nhân từ bên trong, đoạn tận tham sân si mạn nghi, vĩnh viễn không bị sanh bệnh.

Có tham sân si mạn nghi, không có oán hận não nộ phiền, cũng không bị sanh bệnh. Có oán hận não nộ phiền, nhưng không có, xa rời tài sắc danh thực thùy, cũng không có sanh bệnh. Cả ba thứ này cùng xen nhau vào, phiền phức rất lớn, sẽ bị bệnh ngay, đạo lý là như vậy.

***