Phaùt boà ñeà taâm
Nhaát höôùng chuyeân nieäm

adida.edu.vn

MỘT NIỆM THIỆN KHỞI LÊN THÌ THIÊN THẦN ỦNG HỘ, MỘT NIỆM ÁC KHỞI LÊN LÀ YÊU MA QUỶ QUÁI VÂY QUANH

ĐỆ TỬ QUY CON ĐƯỜNG ĐẠT ĐẾN NHÂN SINH HẠNH PHÚC GIẢNG GIẢI

ĐỆ TỬ QUY CON ĐƯỜNG ĐẠT ĐẾN NHÂN SINH HẠNH PHÚC GIẢNG GIẢI

Giảng giải: Pháp Sư Thành Đức

Số bài: 40
TỊNH ĐỘ VÃNG SANH CHÁNH NHÂN

TỊNH ĐỘ VÃNG SANH CHÁNH NHÂN

Giảng giải: Pháp Sư Định Hoằng

Số bài: 8
CHO NÊN NHẤT ĐỊNH KHÔNG NÊN ĐỂ CHO QUỶ THẦN LỪA GẠT

CHO NÊN NHẤT ĐỊNH KHÔNG NÊN ĐỂ CHO QUỶ THẦN LỪA GẠT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

CÂU CHUYỆN NHỎ, TRÍ HUỆ LỚN

CÂU CHUYỆN NHỎ, TRÍ HUỆ LỚN

Giảng giải: Pháp Sư Thành Đức

Số bài: 9
THAM SÂN SI MẠN THÌ HIỆN RA YÊU MA QUỶ QUÁI

THAM SÂN SI MẠN THÌ HIỆN RA YÊU MA QUỶ QUÁI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

CON NGƯỜI KHÁC THƯỜNG, YÊU MA QUỶ QUÁI XUẤT HIỆN

CON NGƯỜI KHÁC THƯỜNG, YÊU MA QUỶ QUÁI XUẤT HIỆN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

THIÊN MA, THẦN MA, QUỶ MA, NGƯỜI MA

THIÊN MA, THẦN MA, QUỶ MA, NGƯỜI MA

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa

THÀNH THẬT NIỆM PHẬT

THÀNH THẬT NIỆM PHẬT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

NÓI VỀ HIẾU ĐẠO

NÓI VỀ HIẾU ĐẠO

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

Số bài: 2
KHAI THỊ CHO ĐỒNG TU TỊNH TÔNG

KHAI THỊ CHO ĐỒNG TU TỊNH TÔNG

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không