Phaùt boà ñeà taâm
Nhaát höôùng chuyeân nieäm

adida.edu.vn

KINH PHẬT THUYẾT TU HỌC THEO A DI ĐÀ PHẬT

❁ VÃNG SANH TỊNH ĐỘ LUẬN GIẢNG YẾU

❁ VÃNG SANH TỊNH ĐỘ LUẬN GIẢNG YẾU

Trước tác: Bồ Tát Thiên Thân
Việt dịch: Hồng Nhơn

Số bài: 3