Phaùt boà ñeà taâm
Nhaát höôùng chuyeân nieäm

adida.edu.vn

PHẬT BỒ TÁT CÓ THIỀN ĐỊNH RẤT SÂU

TÁM THÁNG NÀY LÀ NGÀI ĐANG TU ĐỊNH

TÁM THÁNG NÀY LÀ NGÀI ĐANG TU ĐỊNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TƯ TƯỞNG CỦA CHƯ PHẬT BỒ TÁT LÀ NHƯ VẬY

TƯ TƯỞNG CỦA CHƯ PHẬT BỒ TÁT LÀ NHƯ VẬY

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

PHẬT BỒ TÁT CÓ THIỀN ĐỊNH RẤT SÂU

PHẬT BỒ TÁT CÓ THIỀN ĐỊNH RẤT SÂU

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không