Phaùt boà ñeà taâm
Nhaát höôùng chuyeân nieäm

adida.edu.vn

PHẬT BỒ TÁT CÓ THIỀN ĐỊNH RẤT SÂU

THIỀN ĐỊNH LÀ GÌ?

THIỀN ĐỊNH LÀ GÌ?

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

CẦN TU GIỚI ĐỊNH HUỆ, DIỆT TRỪ THAM SÂN SI

CẦN TU GIỚI ĐỊNH HUỆ, DIỆT TRỪ THAM SÂN SI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

NIỆM KINH LÀ HOÀN THÀNH TAM HỌC GIỚI ĐỊNH HUỆ

NIỆM KINH LÀ HOÀN THÀNH TAM HỌC GIỚI ĐỊNH HUỆ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

NIỆM KINH LÀ HOÀN THÀNH TAM HỌC GIỚI ĐỊNH HUỆ

NIỆM KINH LÀ HOÀN THÀNH TAM HỌC GIỚI ĐỊNH HUỆ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không