Phaùt boà ñeà taâm
Nhaát höôùng chuyeân nieäm

adida.edu.vn

HẠ PHẨM THƯỢNG SANH

ĐÂY LÀ CÕI PHÀM THÁNH ĐỒNG CƯ THẾ GIỚI CỰC LẠC

ĐÂY LÀ CÕI PHÀM THÁNH ĐỒNG CƯ THẾ GIỚI CỰC LẠC

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không