Phaùt boà ñeà taâm
Nhaát höôùng chuyeân nieäm

adida.edu.vn

DÙ LÀ CÕI PHÀM THÁNH ĐỒNG CƯ HẠ HẠ PHẨM VÃNG SANH. THÌ THỌ LƯỢNG, TƯỚNG HẢO, TRANG NGHIÊM CỦA HỌ VỚI PHẬT A DI ĐÀ GIỐNG NHAU

DÙ LÀ CÕI PHÀM THÁNH ĐỒNG CƯ HẠ HẠ PHẨM VÃNG SANH. THÌ THỌ LƯỢNG, TƯỚNG HẢO, TRANG NGHIÊM CỦA HỌ VỚI PHẬT A DI ĐÀ GIỐNG NHAU
0