Phaùt boà ñeà taâm
Nhaát höôùng chuyeân nieäm

adida.edu.vn

ĐOẠN THẬP ÁC, TU THẬP THIỆN BẠN MỚI CÓ THỂ ĐƯỢC THÂN NGƯỜI

CĂN BẢN CỦA PHẬT PHÁP LÀ KINH THẬP THIỆN NGHIỆP ĐẠO

CĂN BẢN CỦA PHẬT PHÁP LÀ KINH THẬP THIỆN NGHIỆP ĐẠO

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

NGŨ GIỚI VÀ THẬP THIỆN CÓ SAI KHẮP

NGŨ GIỚI VÀ THẬP THIỆN CÓ SAI KHẮP

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

PHẨM KINH NÀY NÓI CHO CHÚNG TA NĂM GIỚI, MƯỜI THIỆN

PHẨM KINH NÀY NÓI CHO CHÚNG TA NĂM GIỚI, MƯỜI THIỆN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

CHÚNG TA ĐƯỢC THÂN NGƯỜI, THÂN NGƯỜI LÀ THIỆN ĐẠO

CHÚNG TA ĐƯỢC THÂN NGƯỜI, THÂN NGƯỜI LÀ THIỆN ĐẠO

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

PHẬT TẠI TRONG KINH NÓI THẬP ÁC LÀ MA

PHẬT TẠI TRONG KINH NÓI THẬP ÁC LÀ MA

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không