Phaùt boà ñeà taâm
Nhaát höôùng chuyeân nieäm

adida.edu.vn

ĐOẠN THẬP ÁC, TU THẬP THIỆN BẠN MỚI CÓ THỂ ĐƯỢC THÂN NGƯỜI

ĐEM MƯỜI ÁC, CHUYỂN ĐỔI THÀNH MƯỜI THIỆN

ĐEM MƯỜI ÁC, CHUYỂN ĐỔI THÀNH MƯỜI THIỆN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

DẠY GIỚI THIỆU NGŨ GIỚI, THẬP THIỆN

DẠY GIỚI THIỆU NGŨ GIỚI, THẬP THIỆN

Giảng giải: Đại Sư Ấn Quang

NGŨ GIỚI THẬP THIỆN TIÊU TAI NẠN

NGŨ GIỚI THẬP THIỆN TIÊU TAI NẠN

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa

THẬP ÁC LÀ TÁNH TỘI

THẬP ÁC LÀ TÁNH TỘI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không