Phaùt boà ñeà taâm
Nhaát höôùng chuyeân nieäm

adida.edu.vn

ĐOẠN ÁC TU THIỆN, PHÁ MÊ KHAI NGỘ, CHUYỂN PHÀM THÀNH THÁNH

HỌC TẬP CHIA SẺ LIỄU PHÀM TỨ HUẤN

HỌC TẬP CHIA SẺ LIỄU PHÀM TỨ HUẤN

Giảng giải: Pháp Sư Thành Đức

Số bài: 58
NIỆM PHẬT ĐIỀU KIỆN CƠ BẢN LÀ TU THIỆN

NIỆM PHẬT ĐIỀU KIỆN CƠ BẢN LÀ TU THIỆN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TỊNH NGHIỆP TAM PHƯỚC GIẢNG GIẢI

TỊNH NGHIỆP TAM PHƯỚC GIẢNG GIẢI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

Số bài: 3
LỤC HÒA, LỤC ĐỘ GIẢNG GIẢI

LỤC HÒA, LỤC ĐỘ GIẢNG GIẢI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

Số bài: 2
LÀM THẾ NÀO ĐỂ TRẺ THƠ TIẾP NHẬN GIÁO DỤC PHẨM ĐỨC?

LÀM THẾ NÀO ĐỂ TRẺ THƠ TIẾP NHẬN GIÁO DỤC PHẨM ĐỨC?

Giảng giải: Pháp Sư Thành Đức

Số bài: 3
PHÁT BỒ ĐỀ TÂM NHẤT HƯỚNG CHUYÊN NIỆM

PHÁT BỒ ĐỀ TÂM NHẤT HƯỚNG CHUYÊN NIỆM

Giảng giải: Pháp Sư Định Hoằng

Số bài: 5
Ý NGHĨA CHÂN THẬT CỦA BỔN NGUYỆN NIỆM PHẬT

Ý NGHĨA CHÂN THẬT CỦA BỔN NGUYỆN NIỆM PHẬT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

Số bài: 7
CHƯA KIẾN TÁNH THÌ PHẢI NHỜ VÀO TU ĐỨC

CHƯA KIẾN TÁNH THÌ PHẢI NHỜ VÀO TU ĐỨC

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không