Phaùt boà ñeà taâm
Nhaát höôùng chuyeân nieäm

adida.edu.vn

CÕI PHÀM THÁNH ĐỒNG CƯ HẠ HẠ PHẨM VÃNG SANH, CŨNG ĐƯỢC OAI THẦN CỦA PHẬT A DI ĐÀ GIA TRÌ

CÕI PHÀM THÁNH ĐỒNG CƯ HẠ HẠ PHẨM VÃNG SANH, CŨNG ĐƯỢC OAI THẦN CỦA PHẬT A DI ĐÀ GIA TRÌ
0