Phaùt boà ñeà taâm
Nhaát höôùng chuyeân nieäm

adida.edu.vn

CÕI ĐỒNG CƯ HẠ HẠ PHẨM VÃNG SANH, LÀ BỒ TÁT BẤT THOÁI CHUYỂN

CÕI ĐỒNG CƯ HẠ HẠ PHẨM VÃNG SANH, LÀ BỒ TÁT BẤT THOÁI CHUYỂN
0