Phaùt boà ñeà taâm
Nhaát höôùng chuyeân nieäm

adida.edu.vn

CHÚNG TA LÀ PHÀM PHU CŨNG CÓ THỂ VÃNG SANH, SANH VÀO ĐÂU? SANH VÀO CÕI PHÀM THÁNH ĐỒNG CƯ

CHÚNG TA LÀ PHÀM PHU CŨNG CÓ THỂ VÃNG SANH, SANH VÀO ĐÂU? SANH VÀO CÕI PHÀM THÁNH ĐỒNG CƯ
0