Phaùt boà ñeà taâm
Nhaát höôùng chuyeân nieäm

adida.edu.vn

CHÚNG TA CÓ THỂ ĐÈ NÉN PHIỀN NÃO, THÌ VIỆC VÃNG SANH NÀY SANH CÕI PHÀM THÁNH ĐỒNG CƯ

CHÚNG TA CÓ THỂ ĐÈ NÉN PHIỀN NÃO, THÌ VIỆC VÃNG SANH NÀY SANH CÕI PHÀM THÁNH ĐỒNG CƯ
0