Phaùt boà ñeà taâm
Nhaát höôùng chuyeân nieäm

adida.edu.vn

CHÍN PHẨM VÃNG SANH THẾ GIỚI TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC

ĐÂY LÀ NÓI TỚI BA BẬC CHÍN PHẨM VÃNG SANH

ĐÂY LÀ NÓI TỚI BA BẬC CHÍN PHẨM VÃNG SANH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không