Phaùt boà ñeà taâm
Nhaát höôùng chuyeân nieäm

adida.edu.vn

CHỈ CẦN CHÚNG TA CÓ MỘT PHẦN TÂM THANH TỊNH SẼ SINH VÀO HẠ HẠ PHẨM CÕI PHÀM THÁNH ĐỒNG CƯ

CHỈ CẦN CHÚNG TA CÓ MỘT PHẦN TÂM THANH TỊNH SẼ SINH VÀO HẠ HẠ PHẨM CÕI PHÀM THÁNH ĐỒNG CƯ
0