Phaùt boà ñeà taâm
Nhaát höôùng chuyeân nieäm

adida.edu.vn

CHÁNH MÀ KHÔNG TÀ, GIÁC MÀ KHÔNG MÊ, TỊNH MÀ KHÔNG NHIỄM

TÂM THANH TỊNH RỒI, THÂN NHẤT ĐỊNH THANH TỊNH

TÂM THANH TỊNH RỒI, THÂN NHẤT ĐỊNH THANH TỊNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

ĐẮC TAM MUỘI, CHÍNH LÀ ĐẮC TÂM THANH TỊNH

ĐẮC TAM MUỘI, CHÍNH LÀ ĐẮC TÂM THANH TỊNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

NÀO NGỜ TỰ TÁNH, VỐN TỰ THANH TỊNH

NÀO NGỜ TỰ TÁNH, VỐN TỰ THANH TỊNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không