Phaùt boà ñeà taâm
Nhaát höôùng chuyeân nieäm

adida.edu.vn

CẢI TẠO VẬN MỆNH CHÍNH LÀ TINH TẤN ĐOẠN ÁC TU THIỆN, TÍCH LŨY CÔNG ĐỨC

THỰC TÂM TU HÀNH, TU THIỆN LÀ GÌ?

THỰC TÂM TU HÀNH, TU THIỆN LÀ GÌ?

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

GIÁO HÓA TẤT CẢ CHÚNG SANH LÀ THIỆN

GIÁO HÓA TẤT CẢ CHÚNG SANH LÀ THIỆN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

ÐẠI THIỆN ÐẠI ÁC VƯỢT RA NGOÀI SỐ MẠNG

ÐẠI THIỆN ÐẠI ÁC VƯỢT RA NGOÀI SỐ MẠNG

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa

THIỆN NGHIỆP, PHƯỚC ĐỨC, CHÍNH LÀ QUÊN MÌNH VÌ NGƯỜI

THIỆN NGHIỆP, PHƯỚC ĐỨC, CHÍNH LÀ QUÊN MÌNH VÌ NGƯỜI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

ÁC TÂM THIỆN Ý KHÔNG Ở NGƯỜI MÀ Ở MÌNH

ÁC TÂM THIỆN Ý KHÔNG Ở NGƯỜI MÀ Ở MÌNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

THIỆN ÁC CÓ TIÊU CHUẨN

THIỆN ÁC CÓ TIÊU CHUẨN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không