Phaùt boà ñeà taâm
Nhaát höôùng chuyeân nieäm

adida.edu.vn

BỒ TÁT Ở CÕI PHÀM THÁNH ĐỒNG CƯ, HỌ THEO PHẬT A DI ĐÀ HỌC TẬP VÀ HỌC RẤT GIỐNG

BỒ TÁT Ở CÕI PHÀM THÁNH ĐỒNG CƯ, HỌ THEO PHẬT A DI ĐÀ HỌC TẬP VÀ HỌC RẤT GIỐNG
0