Phaùt boà ñeà taâm
Nhaát höôùng chuyeân nieäm

adida.edu.vn

BA BẬC, CHÍN PHẨM, BỐN CÕI VÃNG SANH THẾ GIỚI TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC