Phaùt boà ñeà taâm
Nhaát höôùng chuyeân nieäm

adida.edu.vn

ĂN CHAY TRƯỜNG LÀ NGƯỜI KHÉO TÍCH PHƯỚC

CỔ NHÂN NÓI RẤT HAY! BỆNH VÀO TỪ MIỆNG

CỔ NHÂN NÓI RẤT HAY! BỆNH VÀO TỪ MIỆNG

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

HIỆN NAY KHÔNG THỂ ĂN THỊT

HIỆN NAY KHÔNG THỂ ĂN THỊT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

THỜI NAY ĂN THỊT ĐỘNG VẬT CÓ HẠI CHO SỨC KHỎE

THỜI NAY ĂN THỊT ĐỘNG VẬT CÓ HẠI CHO SỨC KHỎE

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

NGUYỆN TỪ NAY VỀ SAU VĨNH VIỄN KHÔNG ĂN THỊT

NGUYỆN TỪ NAY VỀ SAU VĨNH VIỄN KHÔNG ĂN THỊT

Giảng giải: Pháp Sư Định Hoằng