Phaùt boà ñeà taâm
Nhaát höôùng chuyeân nieäm

adida.edu.vn

ĂN CHAY TRƯỜNG LÀ NGƯỜI KHÉO TÍCH PHƯỚC

NGƯỜI BÂY GIỜ GỌI TƯỚNG HẢO LÀ PHƯỚC ĐỨC

NGƯỜI BÂY GIỜ GỌI TƯỚNG HẢO LÀ PHƯỚC ĐỨC

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

NGƯỜI CHÂN TÍN THIẾT NGUYỆN LÀ NGƯỜI CÓ PHƯỚC ĐỨC

NGƯỜI CHÂN TÍN THIẾT NGUYỆN LÀ NGƯỜI CÓ PHƯỚC ĐỨC

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TỪ TÂM BẤT SÁT, TU THẬP THIỆN NGHIỆP

TỪ TÂM BẤT SÁT, TU THẬP THIỆN NGHIỆP

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

ĂN CHAY HAY KHÔNG ĂN CHAY

ĂN CHAY HAY KHÔNG ĂN CHAY

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa