Phaùp Moân naøy thuø thaéng vi dieäu
thích hôïp nhaát cho caên taùnh
cuûa taát caû chuùng sanh

adida.edu.vn

CHÚNG TA VÃNG SANH ĐẾN THẾ GIỚI CỰC LẠC, CHƯ VỊ NÊN BIẾT KHÔNG PHẢI CHẾT RỒI MỚI ĐI