Phaùp Moân naøy thuø thaéng vi dieäu
thích hôïp nhaát cho caên taùnh
cuûa taát caû chuùng sanh

adida.edu.vn

TỨ HOẰNG THỆ NGUYỆN LÀ BỔN NGUYỆN

CHÚNG SANH VÔ BIÊN THỀ NGUYỆN ĐỘ

CHÚNG SANH VÔ BIÊN THỀ NGUYỆN ĐỘ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

ĐÂY CHÍNH LÀ BẢN THỂ CỦA BỐN MƯƠI TÁM NGUYỆN

ĐÂY CHÍNH LÀ BẢN THỂ CỦA BỐN MƯƠI TÁM NGUYỆN

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

THỆ NGUYỆN THÀNH TỰU LÀ Ở CHỖ NÀY!

THỆ NGUYỆN THÀNH TỰU LÀ Ở CHỖ NÀY!

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

PHÁT BỐN THỀ NGUYỆN LỚN THÌ CÓ THỂ KHAI NGỘ

PHÁT BỐN THỀ NGUYỆN LỚN THÌ CÓ THỂ KHAI NGỘ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không